powrót do strony głównej

strona:  1 | 2

 


OFERTA:
Pracownia Architektoniczna Katarzyna Pomećko oferuje kompleksowe usługi związane z szeroko pojętym pojęciem jakim jest proces budowlany. Oferujemy profesjonalną, sprawną i rzetelną obsługę oraz pomoc
w realizacji zamierzonych inwestycji. Współpracujemy z projektantami różnych branż (konstrukcyjna, sanitarno–wodno–kanalizacyjna, gaz, c.o., drogowa, elektryczna) oraz rzeczoznawcami (bhp, ppoż i sanitarnymi).
Dla nas najważniejszy jest Klient, dlatego też gwarantujemy wysokiej jakości opracowania dostosowane do indywidualnych potrzeb Inwestora.

• Projekty indywidualne architektoniczno – budowlane i pełnobranżowe:
   - budownictwo jednorodzinne
   - budownictwo wielorodzinne
   - obiekty użyteczności publicznej
   - obiekty usługowo – handlowe
   - obiekty produkcyjne
   - obiekty biurowe
   - obiekty gospodarcze
   - garaże
   - obiekty związane ze sportem (boiska, szatnie, itp.)
   - obiekty związane z rekreacją i wypoczynkiem (place zabaw, urządzenia
     przestrzeni publicznych – parki, skwery, tereny przy jeziorach itp.)
   - zagospodarowania terenu

• Adaptacje projektów typowych (dostosowanie do zastanych warunków lokalizacyjnych, wprowadzanie zmian itp.)

• Analizy miejscowych planów zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy w stosunku do zastanych
   warunków lokalizacyjnych (ocena przydatności terenu dla planowanej inwestycji)

• Operaty wodno – prawne

• Przygotowanie w imieniu Inwestora odpowiednich dokumentów (uzgodnień, opinii, warunków) potrzebnych do
   uzyskania decyzji urzędowych (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu itp.)

• Programy funkcjonalno - przestrzenne

• Koncepcje funkcjonalno – przestrzenne i architektoniczne

• Projekty przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów

 
Pracownia Architektoniczna Katarzyna Pomećko © 2012 - Wszystkie prawa zastrzeżoneSOLUTION SM